hidden
Hình bìa

Sinh học đại cương I (Sinh học phân tử - Tế bào)

Giáo trình gồm 2 phần với 5 chương: Phần 1: Sinh học tế bào, trình bày những kiến thức về cấu trúc tế bào và màng tế bào; Phần 2: Năng lượng sinh học, giới thiệu năng lượng và sự trao đổi chất, hô hấp tế bào, quang hợp.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Hoàng Đức Cự
Đề mục: Sinh học
Nhà xuất bản: Hà Nội; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả phụ: Lê Đức Trình
Ngày xuất bản: 10/1997
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Sinh học đại cương.pdf 148544689 Kb XemTải