hidden
Hình bìa

Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam

Trình bày các vấn đề lí luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, qua đó Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Lê Hữu Nghĩa
Đề mục: Khoa học chính trị
Tác giả phụ: Lê Minh Nghĩa
Ngày xuất bản: 2013
Định dạng: pdf

1 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
5117_bai hoc kinh nghiem cua cmvn.pdf 173855469 Kb XemTải