hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

                                              Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

          Trung tâm Thư viện và Tri thức số có chức năng lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng và quản lý của Trường; nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ công chức, viên chức, người lao động, người học của Trường (sau đây gọi chung là người dùng tin); triển khai các hoạt động NCKH thuộc lĩnh vực thông tin - thư viện; ứng dụng kết quả NCKH nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, phát triển thư viện số; phát triển và chia sẻ học liệu số; tư vấn, cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện; tổ chức các khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kiến thức về thông tin - thư viện cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện và người dùng tin ở trong và ngoài Trường.

2. Nhiệm vụ

          a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, NCKH, giảng dạy, học tập và phục vụ người dùng tin trong Trường;

           b) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống thông tin - thư viện trong Trường;

            c) Mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị; thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích, xử lý các loại hình tài liệu; tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu và cơ sở dữ liệu bao gồm các loại hình ấn phẩm và vật mang tin của Trường.

             d) Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông  tin tự động hóa; tổ chức cho toàn thể người dùng tin trong Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài;

          đ) Xây dựng các co sở dữ liệu đặc thù trong Trường; xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề và các sản phẩm thông tin khác, đưa lên cổng thông tin nguồn tài nguyên số theo định dạng chuẩn phục vụ công tác quản lý, đào tạo và NCKH của Trường;

            e) Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do Trường xuất bản, bao gồm: luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ bảo vệ tại Trường hoặc tác giả là viên chức (VC), người lao động, người học của Trường; Báo cáo tổng kết của các đề tài NCKH, dự án các loại đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu điện tử, bài giảng điện tử do Trường chủ trì hoặc do VC, người lao động, người học của Trường thực hiện; hệ thống thông tin dạng in, số hóa, hiện vật về Trường;

            g) Sản xuất, phát triển và chia sẻ tài nguyên học liệu số;

          h) Triển khai các hoạt động NCKH về lĩnh vực thông tin, tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả NCKH, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin - thư viện;

           i) Tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp tin và tài liệu cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện của Trường; trang bị kiến thức cần thiết về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thông tin, thư viện cho người dùng tin trong Trường;

           k) Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện trong và ngoài nước;

          l) Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện cho người dùng tin ở trong và ngoài Trường;

          m) Quản lý, sử dụng nhân sự, tài sản theo phân cấp của Trường;

           n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

        

     

                                                          TRUNG TÂM THƯ VIỆN VÀ TRI THỨC SỐ