hidden

Trung tâm Thư viện và Tri thức số tham gia giải bóng chuyền truyền thống do công đoàn trường tổ chức (tháng 05/2024)

Liên quân 2 gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức và Hành chính, Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch và Tài chính, Trung tâm khởi nghiệp và Truyền thông, Trung tâm Thư viện và Tri thức số