hidden
Ban chấp hành công đoàn
Chủ tịch công đoàn: 
  Trần Quốc Dũng
Ủy viên công đoàn: 
- Lê Tấn    
 
- Nguyễn Thị Thanh Bình